Stadgar

                                                               
 

Stadgeförslag för föreningen Barnperspektivet i Sverige (BPIS) 


 
§ 1 Föreningens firma
Föreningens firma skall vara Barnperspektivet i Sverige.

§ 2 Föreningens ändamål
Föreningens ändamål är att påverka införandet av lag om barnperspektivet i Sverige samt verka för att hänsyn till barnperspektivet tas i nuläget. Föreningen ska uppfylla sitt ändamål genom att skriva till politiker, hålla seminarier, publicera debattartiklar och insändare samt bevaka olika yttringar och beslut som inte beaktar barnperspektivet. Förutsättning är att skapa tillräckligt ekonomiskt underlag för att förverkliga intentionerna.

§ 3 Föreningen har sitt säte i Gamla Skaraborgs län

§ 4 Medlemsskap
Medlem i föreningen är den som
·        erlägger fastställd medlemsavgift
         förbinder sig följa föreningens stadgar men medlem behöver inte vara aktiv i de olika delarna,
·        verkar för ellerär överens med föreningens målsättning

§ 5 Medlemsavgifter
Medlem ska betala den medlemsavgift som årligen fastställs av årsmötet.

§ 6 Styrelsen
Styrelsen består av ordförande, fyra ledamöter och fyra suppleanter (ersättare) som nummerordnas. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör. Vid förfall inträder suppleant. Avgår vald ledamot inträder suppleant i dennes ställe för tiden till nästa årsmöte. Suppleant följer nummerordning.

§ 7 Styrelsens uppgifter
Styrelsen företräder föreningen, bevakar dess intressen och sköter dess angelägenheter. Styrelsen beslutar å föreningens vägnar såvida ej annat föreskrivs i stadgarna. Styrelsen verkställer årsmötets fattade beslut, sköter föreningens ekonomiska angelägenheter, för räkenskaper och lämnar årsredovisning till årsmötet för det senaste räkenskapsåret. Styrelsen sammanträder enligt årsmötets verksamhetsplan för året. Styrelsen blir beslutsförande då minst 3 personer närvarar. Styrelsebeslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Föreningens firma tecknas av föreningens ordförande och kassör i förening var för sig.

§ 8 Räkenskaper
Räkenskapsår ska vara kalenderår. (Ideell förening som är bokföringsskyldig enligt bokföringslagen får ha annat räkenskapsår - i annat fall bör räkenskapsår vara kalenderår pga att beskattningsår ska vara kalenderår för juridisk person som inte är bokföringsskyldig.) Styrelsens årsredovisning ska överlämnas till föreningens revisorer senast den 31/1.

§ 9 Revisorer
Årsmötesvalda revisorer granskar årligen styrelsens förvaltning och lämnar revisionsberättelse senast 28/2.

§ 10 Årsmöte
Föreningens högsta beslutande organ: ordinarie årsmöte hålls årligen före den 20/3 på tid och plats som styrelsen bestämmer. Skriftlig kallelse ska sändas (poststämplat eller mailat) till alla medlemmar senast tio dagar före ordinarie årsmöte och senast fem dagar före extra årsmöte.
Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden behandlas:
 1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 2. Fastställande av röstlängd för mötet.
 3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 5. Fastställande av dagordning.
 6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för senaste verksamhetsår.
     b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) 
          för senaste verksamhets-/räkenskapsår.
 7. Revisionsberättelse för verksamhets-/räkenskapsåret.
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 9. Fastställande av medlemsavgifter.
10. Fastställande av verksamhetsplan och budget för kommande verksamhets-/räkenskapsår.
11. Val av ordförande i föreningen för en tid av 1 år.
12. Val av övriga styrelseledamöter samt suppleanter för en tid av 1 år.
13. Val av revisorer samt suppleanter.
14. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
15. Övriga frågor.

Beslut i frågor av större ekonomisk betydelse för föreningen eller dess medlemmar får inte fattas om detta inte funnits med i kallelsen till mötet.
Alla motioner skall vara med i kallelsen.

§ 11 Extra årsmöte
Extra årsmöte hålls när styrelse eller revisorer finner det nödvändigt eller när minst 1/10 medlemmar, eller vid medlemsantal under tio: två medlemmar, kräver detta genom skriftlig begäran till styrelsen. Av begäran ska framgå vad man vill mötet ska behandla. Begäran tas upp med förtur på extra styrelsemöte och kallelse till extra årsmöte utgår snarast. På extra årsmöte får endast de ärenden som angivits i kallelsen behandlas.

Behandlar alltså inga övriga frågor.

§ 12 Rösträtt
Vid årsmöte har varje medlem en röst. Rösträtten är personlig och kan inte utövas genom ombud.

§ 13 Beslut, omröstning och beslutsmässighet
Beslut fattas med bifallsrop/acklamation eller om så begärs, efter omröstning/votering. Omröstning sker öppet, utom vid val där sluten omröstning äger rum om någon begär detta. Beslut fattas, såvida stadgarna inte föreskriver annat, med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder, vid val sker dock avgörandet genom lottning. Ledamot av styrelsen får inte delta i beslut om ansvarsfrihet för förvaltningsåtgärd för vilken denne är ansvarig, inte heller vid val av revisor. Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

§ 14 Regler för ändring av stadgarna
För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster. Förslag till ändring av stadgarna får ges såväl av medlem som styrelse.

§ 15 Föreningens mål och syfte
Föreningen skall vara opolitiskt och religiöst obunden även om vi driver politiska frågor.
Driva barnfrågor utifrån ett barnperspektiv.
BPIS vill samarbeta med liknande organisationer för att på så sätt samla krafterna för att få tyngd i kraven på ett tydligare barnperspektiv.
Vill samla ihop andra organisationer för att gemensamt få tyngre kraft i våra krav runt utsatta barn.
Vill påverka lagstiftningen runt barn dvs att barnperspektivet skall var överordnat alla andra lagar som rör barn.
Föreningen arbetar för alla barn oavsett etnicitet, kön, ålder religion, kultur, status, ekonomiska förutsättningar eller eventuellt handikapp. Gäller även papperslösa och hemlösa.

§ 16 Utträde
Medlem som önskar utträda ur föreningen ska skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen. Del av inbetald medlemsavgift återbetalas ej utan tillfaller föreningen.

§ 17 Uteslutning
Medlem kan uteslutas ur föreningen om hen försummat att betala beslutade avgifter motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål uppenbarligen skadat föreningens intressen vid upprepade tillfällen idkar personangrepp på annan person i föreningen.

Uteslutning får inte avgöras förrän medlem fått del av de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts. Beslutet får inte fattas förrän medlemmen fått tillfälle att yttra sig: inom minst 10 dagar. I beslutet ska skälen för uteslutning redovisas. Beslutet ska tillställas den berörde inom 10 dagar. I de fall medlemmen erlagt medlemsavgift tillfaller kvarstående del av inbetald medlemsavgift föreningen.

§ 18 Upplösning av föreningen
För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet deltagande röster.
Allternativt om ingen förening finns kvar av styrelsen.
Om föreningen upplöses ska föreningens tillgångar fördelas enligt följande:

Eventuella bidrag som erhållits men ej utnyttjats återföres helt, eller med återstoden om de endast utnyttjats till viss del, till den/de som varit bidragsgivare.

Andra eventuella tillgångar överlämnas till verksamhet med liknande syfte och/eller till välgörande ändamål vilket årsmötet avgör.

Kopia av det årsmötesprotokoll som innehåller beslut om föreningens upplösning/fördelning av tillgångar sänds därefter till skattekontoret för avregistrering av föreningen.