Rättigheter för placerade barn

Ingen har mot din vilja rätt att tvinga dig till något du inte vill.

Barn skall informeras om sina rättigheter.
 

En myndighet har rätt att gå in och omhänderta ett barn om man anser att det far illa.
 

Om den som skall ta hand om barnet inte gör det eller på annat sätt missköter barnet kan det omhändertas.
Det kan alltså bero på vårdnadshavaren men även om barnent skadar sig självt på något sätt.
 

Om ett barn placeras på en institution har det rätt att få veta vilka krav det har rätt att ställa samt vilka vilkor som gäller.
 

Det har också rätt till en handläggare och skall ha rätt att få veta vad som händer och varför.
 

Det måste enligt lag finnas en vårdplan där det tydligt framgår vad vården skall leda till, samt en genomförandeplan där det skall framgå hur vårdplanen skall genomföras, på vilket sätt och vad det innebär. Det skall även stå vem som ansvarar för vad.