UNICEF om kritik från FN

Christina Heilborn är programchef vid UNICEF Sverige.  Foto: Melker Dahlstrand Christina Heilborn är programchef vid UNICEF Sverige. Foto: Melker Dahlstrand

Svergie har flera gånger kritiserats av FN. Unicef skriver på sin sida om att vi faktiskt inte är bäst på barns rättigheter.

https://unicef.se/barnkonventionen/sverige-far-kritik-av-fn

I Sverige vill vi gärna slå oss på bröstet när det gäller barnens situation, men inte ens här har vi lyckats att tillgodose barns rättigheter fullt ut. Det framgick när barnrättskommittén 2015 kom med sina sammanfattande slutsatser över hur Sverige följer barnkonventionen.

Det är dags att regeringen tar kritiken på allvar

– Det är anmärkningsvärt att Sverige får kritik för att barn i Sverige inte garanteras skydd mot diskriminering, säger UNICEF Sveriges programchef Christina Heilborn. Det är oacceptabelt att barns ekonomiska och sociala bakgrund spelar så stor roll för hur rättigheterna tillgodoses. Det är dags att regeringen tar kritiken från FN:s barnrättskommitté på allvar.

En del av kritiken från kommittén rör att barnkonventionen inte gäller som svensk lag. UNICEF Sverige anser att det skulle göra skillnad i hanteringen av asylärenden, vårdnadstvister och socialtjänstutredningar om konventionen fick status som lag.

– Idag kan myndigheter och domstolar avfärda konventionen eftersom den inte har status av svensk lag. Vi har sett att detta får konsekvenser för beslut som rör barn, säger Christina Heilborn.

Läs mer om barnrättskommitténs arbete.

FN:s barnrättskommittés rekommendationer till Sverige

Här följer några exempel på områden där barnrättskommittén anser att Sverige behöver förbättra sig för att leva upp till barnkonventionens bestämmelser

Att barnkonventionen blir svensk lag.
​Att Barnombudsmannen får mandat att utreda individuella klagomål från barn.
Att alla barn i Sverige skyddas mot diskriminering.
Att utreda barnets bästa i asylärenden och socialtjänstutredningar.
Att förbjuda isolering av barn på institution.
Att se till så att anmälningsplikten fungerar när barn far illa.
Att stärka skyddet för barn mot sexuell exploatering.
Att undersöka orsakerna till barnfattigdom.
Att ändra utlänningslagen så att barn hörs i asylprocessen.
Att garantera att inget barn i samhällsvård utvisas tillsammans med föräldrar som barnet behöver skyddas från.
Att införa obligatoriska barnkonsekvensanalyser i alla beslut och processer som rör barn, till exempel i samband med lagstiftning, budgetfrågor och internationellt bistånd.
Att ratificera tredje tilläggsprotokollet till barnkonventionen om individuell klagorätt.

FN:s barnrättskommitté granskade 2015 hur Sverige följer barnkonventionen. Dessa granskningar sker vart femte år för de stater som skrivit på konventionen. För Sveriges del var detta den femte gången. Kommitténs uppgift är att granska staterna och lämna beröm, kritik och förslag till förbättringar. Sverige frågades ut i Genève av FN:s barnrättskommitté i januari 2015 och i februari kom kommittén med sina slutsatser.

Här kan du läsa och ladda ner regeringens egen rapport från 2012 samt barnrättskommitténs slutsatser i sin helhet (2015):


 

Etiketter: rapporter

Kommentera gärna:

Senaste inläggen

Senaste kommentarer

Bloggarkiv

Länkar

Etikettmoln