Barnrättsutredningen 

Det pågår nu ytterligare en utredning Barnrättsutredningen.

Det är en hiskelig massa utredare.

Alla namnen på dem finns under länken.
Barnombuds mannen är en.
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utredningar/Kommitteberattelser/Barnrattighetsutredningen-S-2_H1B2S08/
Regeringen beslutade den 27 mars 2013 att ge en särskild utredare i uppdrag att göra en kartläggning inom särskilt angelägna områden av hur tillämpningen av lagar och andra föreskrifter överensstämmer med barnets rättigheter enligt FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) och de tilläggsprotokoll som Sverige har tillträtt.
I uppdraget ingår vidare att analysera vilka för- och nackdelar en inkorporering av barnkonventionen i svensk rätt skulle kunna medföra. Redovisningen ska även omfatta en analys av internationella erfarenheter och utredaren ska analysera konkreta skillnader inom barnrättsområdet mellan Sverige och ett urval av andra länder. Uppdraget ska redovisas senast den 30 juni 2015 (dir. 2013:35, dir. 2014:86).
Den skall handla om vilka konsekvenser det då barnkonventionen blir lag.
Nu fick även den ett tilläggsdirektiv :
Mot bakgrund av att regeringen nu påbörjar arbetet med att göra barnkonventionen till svensk lag får utredaren genom dessa tilläggsdirektiv ett utökat uppdrag.
https://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utredningar/Kommittedirektiv/Tillaggsdirektiv-till-Barnratt_H3B117/
- lämna förslag till en lag om inkorporering av barnkonventionen,
- belysa vilka principer som kan bli aktuella vid en eventuell konflikt mellan barnkonventionens bestämmelser och svensk lagstiftning, samt hur barnkonventionens bestämmelser kan få genomslag vid en sådan konflikt,
- belysa vilken vägledning som kan behövas för uttolkning av konventionen, och
- lyfta fram vilka åtgärder i övrigt som kan behöva vidtas vid en inkorporering av barnkonventionen.
Det ingår inte i uppdraget att överväga eller föreslå ändringar i grundlag.
Eftersom ensamkommande också är barn så tittar de även på frågor runt barn på flykt och mottagandet av dem.
Uppdraget förlängs och ska i sin helhet redovisas senast 28 februari 2016.
I december så fick kommuner och landsting en nyckel till att stärka barns rättigheter
https://via.tt.se/release/ny-insats-for-att-starka-barnratts--och-ungdomsperspektivet?publisherId=192020&releaseId=262385
Riksdag och regering är ytterst ansvariga för barnkonventionens och ungdomspolitikens genomförande. Men Barnombudsmannen och MUCF anser att även kommuner och landsting/regioner har ett stort ansvar för att rättigheterna och ungdomspolitiken genomförs. Därför har en ”nyckel” skickats till representanter i samtliga Sveriges kommuner, landsting/regioner. Nyckeln, i form av ett USB-minne innehåller en kort introduktionsfilm samt en digitalpresentation med fördjupningsmaterial.
Om ni vill se filmen så finns den på sidan men även på länken och sedan längst ner på sidan ni kommer in
Mycket utredningar är det. Tänk om någon av dem skulle kunna leda till något också.

Etiketter: utredning

Kommentera gärna:

Senaste inläggen

Senaste kommentarer

Bloggarkiv

Länkar

Etikettmoln